Personuppgiftspolicy inom Level Recruitment

Vi värnar om din integritet

Personuppgiftspolicy innan 2020-05-15

Level Recruitment AB, Skeppsbron 26, 111 30 Stockholm, 556766-4312 är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till Level Recruitment.

Syfte

Level Recruitment AB är ett rekryteringsföretag som erbjuder företag rekryteringstjänster i syfte att de skall kunna anställa en ny medarbetare. Som ett led i detta erbjuder vi personer som är intresserade av ett nytt jobb att söka ett jobb via vår hemsida och/eller skapa en personlig profil i vår CV-databas med möjlighet att erhålla jobberbjudanden från Level Recruitment. Vi utför hela rekryteringsprocesser där vi hjälper våra uppdragsgivare med hela rekryteringsprocessen från uppstart av en rekrytering till dess att ett anställningsavtal har signerats. Vi genomför också delar av en rekryteringsprocess såsom urval, headhunting-tjänster, tester, referenstagning, etc.

Vi värnar om integriteten för våra uppdragsgivare och för de personer som är inblandade i våra rekryteringstjänster. Level Recruitment har ett kontor i Stockholm med anställda medarbetare. Dessa består av rekryteringskonsulter, säljare, administratörer och VD. Inom ramarna för Level Recruitment AB genomför vi rekryteringar och rekryteringsnära tjänster av specialister och chefer och inom Level Executive, bifirma till Level Recruitment AB, genomför vi rekryteringar av tyngre chefer och ledare. Både Level Recruitment AB och Level Executive omfattas av denna policy.

Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från idag gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

 

Begrepp

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt beteende vid nyttjande av våra tjänster utgöra personuppgifter.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering och lagring.

 

Bakgrund

I samband med att du söker ett jobb via oss eller när du registrerar din CV på vår hemsida, lämnar du ut personuppgifter till oss och samtidigt godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter främst för att kunna erbjuda dig vår tjänst – att hjälpa dig till ett nytt arbete. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna och arbetar med att gallra bort onödiga personuppgifter.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller uppföljning och information. Dessutom kan vi behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar eller om det finns ett tungt vägande allmänintresse.

 

Uppgifter som vi samlar in

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vårt uppdrag kan anses vara av känslig karaktär då det berör individers arbete, utbildning, intressen, familjeförhållanden m.m.

Vi samlar in information om dig när du registrera din CV eller söker ett jobb via vår hemsida eller på annat sätt använder våra tjänster. Personuppgifterna sparas eller behandlas primärt i vårt affärssystem eller på vår webbsida. När du registrerar din CV eller söker ett jobb via vår hemsida sparas dina personuppgifter i vårt affärssystem. Här följer exempel på personuppgifter som vi behandlar i vårt affärssystem:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Personnummer/Födelsedatum
 • ID
 • Användarnamn och lösenord
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger såsom CV, personligt brev, intyg, betyg, testresultat eller liknande
 • Tidpunkt när du registrerat din CV, ändrat din CV eller sökt ett jobb
 • Kön
 • Fotografi (vi har dock ingen biometrisk avläsning)
 • Aktiviteter vid kontakt med Level Recruitment eller Level Executive
 • Profiler på sociala media såsom LinkedIn, Facebook eller annan social media
 • Andra uppgifter som är relevanta ur ett rekryteringsperspektiv

Om du blir aktuell som kandidat i någon av våra rekryteringsprocesser, kommer information om dig att sparas som är nödvändig för att vi skall kunna genomföra en professionell rekryteringsprocess. Denna information kan sparas i vårt affärssystem, på våra servrar, i vårt telefonisystem inkl. mobiler, i mail eller i pappersformat på vårt kontor.

Uppgifter som sparas i detta sammanhang är anteckningar från telefonintervjuer, anteckningar från fysiska intervjuer, CV, personliga brev, intyg, betyg, kandidatpresentationer som vi skapat i syfte att förmedla din profil till vår uppdragsgivare, referenssammanfattningar, testresultat, bakgrundskontroller, avstämningar efter påbörjad anställning eller annan relevant information för att kunna genomföra tjänsten.

 

Informationsflöden i övrigt

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev, prenumerationer och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss
 • Uppgifter som registreras när du besöker våra hemsidor

När du skickar E-post till oss lägger vi in ditt meddelande i vårt affärssystem om uppgifterna krävs för att fullgöra uppdraget. I annat fall raderas ditt meddelande och övrig konversation.

Om du kontaktar oss vi telefon kan vi också lägga in uppgifterna i vårt affärssystem om dessa behövs för att fullgöra vår tjänst.

 

Ditt avtal med oss och ditt samtycke

När du söker ett jobb via oss eller registrerar din CV på vår hemsida, godkänner du att vi sparar dina personuppgifter samt samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter.

I samband med att du söker ett jobb på vår hemsida väljer om du vill ge oss ett begränsat samtycke enbart för att matcha dig för det specifika jobbet eller om du vill ge oss ett fullständigt samtycke med möjlighet för oss att kunna matcha dig mot det specifika jobbet och andra uppdrag. För att ta del av samtyckestexten, klicka här.

I det fall att du registrerar din CV på vår hemsida ger du oss ett fullständigt samtycke för att vi skall kunna matcha dig mot framtida jobb. Om du sedan tidigare har sökt ett specifikt jobb och gett oss ett begränsat samtycke för det specifika jobbet, och senare registrerar din CV, kommer du att uppmanas utöka ditt samtycke för att kunna registrera din CV. För att ta del av samtyckestexten, klicka här.

När du har gett oss ett fullständigt samtycke och loggar in för att uppdatera din CV kan du välja om du vill förlänga eller återkalla ditt samtycke.

Du kan också prenumerera på lediga tjänster via vår hemsida. I samband med att du anmäler dig till denna tjänst samtycker du till att vi kan skicka mail till dig i samband med att vi fått in nya tjänster som vi skall tillsätta för våra kunders räkning. I det mail som du sedan får kan du ändra dina preferenser eller avregistrera dig. I det fall att vi under tre veckor eller mer får ”studs” på mail som vi skickar till dig, kommer din mailadress att raderas. För att ta del av samtyckestexten, klicka här.

Via vår hemsida kan du kontakta oss genom att fylla i ett kontaktformulär. För att du skall kunna kontakta oss ber vi dig att förse oss med ditt namn, din e-post, ditt telefonnummer och vilket företag som du representerar. Vidare ber vi dig att meddela oss om du söker nytt jobb samt syftet med kontakten. Du kan också lämna ett meddelande till oss via ett fritextfält. För att ta del av samtyckestexten, klicka här.

Det finns i grunden ett avtal till behandling av personuppgifter som du ingår genom att registrera din CV, söka ett jobb på vår hemsida eller när du anmäler dig till vår prenumerationstjänst. Om du sökte ett jobb, registrerade din CV eller anmälde dig till vår prenumerationstjänst före den dag då dataskyddsförordningen trädde i kraft (2018-05-25) anges det i dataskyddsförordningen (skäl 171) att det inte är nödvändigt med nytt samtycke. Men vi vill trots detta göra dig påmind om dina rättigheter.

Saknas utrymme i avtalet för att hantera personuppgifter inhämtar vi ditt samtycke innan vi börjar behandla dina personuppgifter om det inte står klart att vårt intresse väger tyngre. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag.

Vi kan också ha lagkrav för att hantera vissa personuppgifter och dessa kräver inget samtycke.

 

Vilken information får du av oss?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången informeras du om vilka personuppgifter som vi sparar och vad vi kommer att använda dem till samt vilka rättigheter du har enligt Dataskyddsförordningen och hur du kan ta tillvara dessa rättigheter.

Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

 

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast anställda på Level Recruitment och andra personer som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Vi har policys för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi har också tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med IT-support, serverägare och andra för att begränsa risken för felaktig överföring av uppgifter. Uppgifter till dessa biträden får enligt avtalet inte utan vårt medgivande föras vidare.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

 

Dina individuella rättigheter

Europeiska Unionens dataskyddsförordning och andra länders personuppgiftslagar ger särskilda rättigheter för registrerade. En bra förklaring av dessa (på svenska) återfinns på tillsynsmyndighetens hemsida; Sveriges Datainspektion[1].

Denna personuppgiftspolicy syftar till att ge dig information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och hur dessa används. Om du har några frågor, vänligen kontakta oss på personuppgiftsansvarig@levelrecruitment.se.

Om du vill ha bekräftat att vi behandlar personuppgifter om dig, eller få tillgång till dina personuppgifter som vi kan ha om dig, vänligen kontakta oss på personuppgiftsansvarig@levelrecruitment.se.

Du får även begära information om: ändamålen med behandlingen; kategorier av personuppgifter; vem som utanför Level Recruitment som mottagit personuppgifter från Level Recruitment; vilken källa informationen har (om inte du lämnat den direkt till oss); och hur länge dina personuppgifter lagras.

Du har rätt att korrigera förteckningen över dina personuppgifter som underhålls av oss om det är felaktigt. Du kan begära att vi raderar den data eller slutar behandla den, med förbehåll för vissa undantag. Du kan också begära att vi slutar använda dina data för direkt marknadsföring. I många länder har du rätt att lämna in ett klagomål till lämplig dataskyddsmyndighet om du har problem med hur vi hanterar dina personuppgifter. Där det är tekniskt genomförbart kommer vi efter din förfrågan att lämna dina personuppgifter till dig eller överföra den direkt till en annan ansvarig.

Rimlig tillgång till dina personuppgifter kommer att tillhandahållas utan kostnad för dig på begäran till oss på personuppgiftsansvarig@levelrecruitment.se. Rimlig tillgång till uppgifterna föreligger så länge begäran inte anses utgöra en olägenhet för personuppgiftsansvarig. Om åtkomst inte kan tillhandahållas inom en rimlig tidsram kommer vi att ge dig ett datum när informationen kommer att tillhandahållas. Om åtkomst nekas, kommer vi att ge en förklaring till varför åtkomst har blivit nekad.

 

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

I det fall som du är aktuell i en rekryteringsprocess kommer vi att delge för uppdraget relevanta personuppgifter till det specifika företaget, myndigheten eller organisationen som är vår uppdragsgivare. Vi har i vår tur säkerställt att våra uppdragsgivare hanterar dina personuppgifter på ett betryggande och korrekt sätt. I det fall att du presenteras som en tänkbar kandidat för vår uppdragsgivare, kan våra uppdragsgivare spara dina personuppgifter och för rekryteringsuppdraget relevant information, även efter avslutat rekryteringsuppdrag. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med våra uppdragsgivare där vi säkerställer att uppdragsgivaren lagrar och behandlar dina personuppgifter på ett sätt som är förenligt med GDPR.

I det fall som du är aktuell i en rekryteringsprocess kommer vi att delge för uppdraget relevanta personuppgifter till eventuella underleverantörer som kan vara inblandade i rekryteringsprocessen. Exempel på leverantörer kan vara leverantörer inom tester, bakgrundskontroll etc. I det fall som detta sker, kommer du att informeras om detta. Om ytterligare samtycke krävs kommer vi eller vår leverantör att inhämta detta från dig.

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part utanför vårt uppdrag om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

 

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person (till exempel aktiebolag, stiftelse eller förening) eller den myndighet som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad uppgifterna ska användas till. Ytterst personuppgiftsansvarig för Level Recruitment är VD. VD ansvarar också för att nyanställda informeras om GDPR och Level Recruitments policy avseende personuppgifter i samband med introduktion av nyanställda.

Den personuppgiftsansvarige ska se till att behandlingen av personuppgifter är laglig enligt dataskyddsförordningen och har till exempel ansvaret för informationssäkerheten och att de registrerade får den information de har rätt till. Det är naturligtvis också varje anställds eget ansvar att se till att dataskyddsförordningen efterlevs.

I de fall personuppgiftsansvarig är osäker på om en behandling av personuppgifter kan göras i enlighet med dataskyddsförordningen ska Level Recruitments dataskyddsombud rådfrågas.

 

Dataskyddsombud

Ett dataskyddsombud kan betraktas som ett informationshanteringens svar på ett arbetsmiljöombud. Dataskyddsombudets uppgift är att se till att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god sed. Om dataskyddsombudet ser att personuppgifter inte behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen så ska ombudet påtala detta för den/de personuppgiftsansvariga. Om ändring inte sker inom rimlig tid ska ombudet påtala bristerna till Level Recruitments VD. Om ändring ändå inte sker kan ombudet anmäla detta till Datainspektionen.

En annan av ombudets uppgifter är att föra förteckningar över de personuppgiftsbehandlingar som den ansvarige genomför.

Dataskyddsombudet arkiverar alla de personuppgiftsbiträdesavtal som Level Recruitment är skyldiga att teckna om någon utomstående ska behandla företagets personuppgifter.

Dataskyddsombudet har en rådgivande roll. Det görs inte någon uppsökande, kontrollerande verksamhet, så som att regelbundet kontrollera att olika enheter följer dataskyddsförordningen i sin verksamhet. Level Recruitment kan dock rådfråga dataskyddsombudet om man är osäker på hur man ska tolka dataskyddsförordningen i olika frågor.

Dataskyddsombudet kan i sin tur rådfråga Datainspektionen för att få hjälp med sin rekommendation till personuppgiftsansvarig.

För Level Recruitment AB är Mats Johansson dataskyddsombud och har till uppgift att säkerställa att Level Recruitments personuppgiftshantering följer dataskyddsförordningen och till denna kopplade regler. Denna person svarar på dina frågor om dataskydd och går att nå via dataskyddsombud@levelrecruitment.se.

 

Rätten till registerutdrag, att bli glömd, korrigering av felaktiga uppgifter, rättelse och liknande åtgärder.

Om du önskar åtgärd av Level Recruitment rörande dina personuppgifter kan du kontakta oss genom telefon eller e-post.

Vid kontakt din kontakt med oss har valt att säkerställa att du är den du utger dig för att vara genom att ställa kontrollfrågor i form av adress, postnummer och telefonnummer eller andra i vårt system angivna personuppgifter.

 

Rätt att klaga till tillsynsmyndighet

Detta gör du till Datainspektionen/Integritetskyddsmyndigheten här.

 

Lagring av uppgifter

Level Recruitment strävar efter att ta bort onödiga personuppgifter så snart det går. Ibland krävs ändå att uppgifterna på grund av administrativa skäl eller lagkrav sparas en längre tid. Dina personuppgifter sparas inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter raderas, gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Dina uppgifter sparas normalt i tre år. Vi anser det rimligt att lagra dina uppgifter i tre år för att kunna uppfyller syftet med den tjänst som vi tillhandahåller till dig som jobbsökande. Diskrimineringslagen kräver att uppgifterna från en rekryteringsprocess skall sparas i 24 månader. Då våra rekryteringsprocesser ibland kan ta lång tid från det att en ansökan kommer in till dess att en kandidat har skrivit på ett anställningsavtal, sparar vi dina uppgifter i 36 månader från ansökningstiden för en tjänst, för säkerställa att vi har sparat den data som krävs enligt diskrimineringslagarna i upp till 24 månader från uppkomsten av ett eventuellt diskrimineringsärende.

Om du söker en tjänst på exempelvis en offentlig myndighet via Level Recruitments hemsida sparas dina uppgifter i fem år eller så länge annan tillämplig lag så kräver.

Om uppgifterna bygger på affärsmässiga transaktioner sparas uppgifterna under verksamhetsåret samt sju år därefter. Detta enligt bokföringslagen.

Om vår uppdragsgivare är ett privat företag som inte omfattas av offentlighetsprincipen sparas dina Personuppgifter i max 2 år efter att rekryteringsuppdraget är slutfört. I det fall att vår uppdragsgivare är en statlig myndighet eller en kommunal eller landstingsägd verksamhet som omfattas av offentlighetsprincipen kan uppdragsgivaren spara personuppgifterna upp till 5 år enligt arkivlagen eller annan tid enligt tillämplig lag.

 

Cookies och liknande teknik

Vi arbetar med att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats och för att kunna anpassa vår tjänst efter dina behov. I detta syfte samlar vi in olika typer av information om våra användare. Vi använder oss av cookies för att förstå dig som användare och för att analysera data om användare. Exempel på sådan information är vilka sidor som har besökts, tid på dygnet som de har besökts, vilken typ av webbläsare som har använts, var rent geografiskt som våra användare befinner sig samt vilka typer av jobb som användaren söker. Förutom cookies använder vi också andra liknande tekniker som pixeltaggar.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de används till samt hur de kan undvikas.

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Textfilen innehåller information och används till exempel för att underlätta besökarens användning av webbplatsen. Level och tredje part (t.ex. annonsörer och deras leverantörer) lagrar data lokalt på din enhet för att göra din användning av tjänsten så bra som möjlig, samt göra tjänsten mer personlig. Vi använder cookies för att:

 • Ge dig bra och relevanta tips och innehåll.
 • Göra Level bättre och se till att saker funkar så bra som möjligt.
 • Anpassa vilken reklam och vilka banners du får se.
 • Spåra besök och besökarbeteende i syfte att förbättra hemsidan och att kunna utföra våra tjänster. För detta använder vi en s.k. ”Pixel” från Facebook som sparas i sex månader. Denna används för att marknadsföra lediga jobb från Level på Facebooks plattformar.
 • Spara IP-adress på besökaren.
 • Dela med oss av uppgifter till tredje part, för att vi ska kunna utföra våra tjänster och informera kandidater om lediga jobb. Våra leverantörer inte har rätt att dela med sig av data eller använda den till annat än att hjälpa oss att leverera våra tjänster.
 • Leverera och anpassa våra tjänster till den enhet och webbläsare som du använder.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen.

Den andra typen av cookies, så kallade sessionscookies, lagras endast temporärt under den tid du är inne och surfar på en sida. Cookies används inte för att köra program eller för att sprida virus till din dator. Cookies är unikt knutna till dig och din dator och kan enbart läsas av webbservern knuten till den domänen som utfärdade din cookie. Cookies är avsedda att förenkla din användning och bespara dig tid.

På sajten används cookies för att öka funktionaliteten för våra användare och för att kunna utföra vår tjänst. En förutsättning för att kunna använda sajtens tjänster är att du accepterat användande av cookies. De flesta webbläsare (Internet Explorer, Mozilla Firefox m fl) accepterar automatiskt användandet av cookies, men du kan vanligtvis modifiera inställningarna i din webbläsare till att avböja cookies om du så önskar.

Du kan också modifiera inställningarna i din webbläsare så att du informeras varje gång en cookie erbjuds och på detta vis ges en möjlighet att acceptera eller avböja cookies vid varje tillfälle. Om du inte vill acceptera användande av cookies kan du göra inställningar via din webbläsares säkerhetsinställningar. Observera att ett nekande till användning av cookies kan medföra att sajten inte fungerar fullt ut.

 

Ändring i personuppgiftspolicyn

Vi kan komma att från tid till annan uppdatera och utveckla vårt tjänsteerbjudande vad gäller rekryteringstjänster, varför vi även kan komma att uppdatera denna personuppgiftspolicy. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra denna Personuppgiftspolicy utan att meddela dig mer än att Personuppgiftspolicy är publicerad på vår webbsite. Där det krävs enligt lag kommer vi ge dig tydligt meddelande om att denna Personuppgiftpolicy har ändrats och att ditt samtycke lämnas på nytt.

 

Våra register

De register vi håller är:

Vårt affärssystem Intelliplan, här sker lagring och bearbetning av personuppgifter inklusive CV och andra dokument kopplad till jobbansökningar samt uppgifter du förser oss med när du kontaktar oss via telefon eller mail eller vid besök hos oss.

Prenumerationsregister över personer som prenumererar på våra jobb via vår hemsida. Registret ligger i WordPress.

På våra servrar sparar vi ner information i form av dokument som vi skapar kring dig som kandidat när du är aktuell i en rekryteringsprocess. Det kan handla om referenssammanfattningar, testresultat eller liknande.

Telefonisystemet är avsett för kommunikation med kunder, kandidater, leverantörer och övriga intressenter. Vårt telefonisystem består dels av en klient installerad på vår personals datorer för att kunna prata via Internet och dels har alla anställda en mobil. I klienten finns personuppgifter i form av kontaktuppgifter samt eventuella röstmeddelanden. I mobilerna finns personuppgifter i form av kontaktuppgifter, eventuella röstmeddelanden, SMS och mail.

Anställningsregister ligger i löneprogram och bearbetas löpande beträffande arbets- och anställningsförhållanden.

Medarbetarregister inklusive samtliga anställdas datorer, mobila abonnemang, löner och andra anställningsförhållanden, bearbetas löpande.

 

Kontaktuppgifter

Level Recruitment AB är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för våra tjänster.

För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om vår behandling är du välkommen att kontakta oss på nedanstående adresser:

Kontaktperson för personuppgiftsansvarig:

Level Recruitment AB
Att: Patrik Smith, VD
Skeppbron 26
111 30 Stockholm
personuppgiftsansvarig@levelrecruitment.se

Level Executive
Att: Patrik Smith, VD
Skeppsbron 26
111 30 Stockholm
personuppgiftsansvarig@levelexecutive.se

 

Dataskyddsombud:

Level Recruitment AB
Att: Mats Johansson
Skeppbron 26
111 30 Stockholm
dataskyddsombud@levelrecruitment.se

Level Executive
Att: Mats Johansson
Skeppsbron 26
111 30 Stockholm
dataskyddsombud@levelexecutive.se

 

Våra samtycken:

Samtyckestext begränsat samtycke i samband med jobbansökan
Samtyckestext fullständigt samtycke i samband med jobbansökan eller registrering av CV
Samtyckestext i samband med anmälan till prenumeration av jobb
Samtyckestext i samband med användning av kontaktformulär

[1] Hyperlänk till Datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

Personuppgiftspolicy innan 2020-05-15

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}