Kolla in vår nya kunskapsbank, fylld med information och guider att ladda ned. Till Kunskapsbanken

Miljö

För oss är det viktigt att dra vårt strå till stacken när det gäller vår miljö. För att minska företagets negativa påverkan på vår miljö så långt det är möjligt tekniskt och rimligt ekonomiskt arbetar Level aktivt med miljöfrågor. Levels möjlighet att kunna vara med och påverka vår miljö ligger främst inom områdena inköp av varor och tjänster, energiförbrukning, avfall och transporter.Vi vill bidra till att kommande generationer skall kunna njuta av ren och frisk luft, gröna skogar, friska hav samt rent och friskt drickbart vatten. Den miljölagstiftning som idag finns fungerar som en miniminivå i Levels miljöarbete.

Kunskap

Som företag skall vi se till att alla anställda har kunskap inom området miljöpåverkan så att den negativa effekten på vår miljö blir så liten som möjligt utifrån hur vi som företag agerar.

Inköp av varor och tjänster

Level skall i första hand välja lokala leverantörer där så är möjligt för att på så sätt bidra till att transporterna av de produkter som företaget inhandlar blir så korta som möjligt. Vidare skall Level sträva efter att köpa miljömärkta varor eller välja leverantörer av tjänster som är godkända enligt miljöcertifieringen ISO 14001.

Energi- och vattenförsörjning

Level strävar efter att minimera sin användning av energi och vatten. Detta sker genom att i möjligaste mån välja leverantörer, t.ex. elleverantörer, som producerar el från förnybar energi. Detta innebär att bidra till att minimera vår förbrukning av naturresurser och fossila bränslen och på så sätt hjälper till att minska växthuseffekten.

Transporter

Även inom området transporter strävar vi efter att minska förbrukningen av fossila drivmedel. Detta gäller såväl vid tjänsteresor, leveranser, bud och medarbetarnas transporter till och från arbetet. Så långt som möjligt menar Level att resande skall ske med kollektivtrafik för att minska utsläppen av koldioxid.

Avfall

Level strävar efter att öka sorteringen av sopor och för att minska den totala mängden avfall. Farligt avfall sorteras och återvinns för att minska risken för negativ miljöpåverkan.